top of page
hp_b18ss_01.jpg
hp_b18ss_02.jpg
hp_b18ss_05.jpg
hp_b18ss_08.jpg
hp_b18ss_09.jpg
hp_b18ss_10.jpg
hp_b18ss_11.jpg
hp_b18ss_12.jpg

B YOHJI YAMAMOTO 2018 SPRING & SUMMER

Art Direction & Design : Yutaka Saji (15cc)
Photographer : Kento Mori
Stylist : Masataka Hattori

bottom of page