top of page
hp_n17aw_01.jpg
hp_n17aw_02.jpg
hp_n17aw_03.jpg
hp_n17aw_05.jpg
hp_n17aw_11.jpg
hp_n17aw_14.jpg

YOHJI YAMAMOTO +Noir 2017-18 AUTUMN & WINTER

Art direction & Design & Photograph : Yutaka Saji (15cc)

Photograph : Muga Miyahara

bottom of page